Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Sesja
XVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle


31 stycznia 2008 roku


Sala narad Urzędu Gminy w KadzidlePorządek obrad:


 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XVI sesji rady.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008;
  2. zmieniającej statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle;
  3. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania;
  4. nabycia nieruchomości (od GS"SCh" w Kadzidle);
  5. nabycia nieruchomości (droga od Powiatu);
  6. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Kadzidle za IV kwartał 2007 roku.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
 9. Interpelacje i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2008