Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Sesja
XVIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle


29 lutego 2008 roku


Sala narad Urzędu Gminy w KadzidlePorządek obrad:


 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok;
  2. wyrażenia woli utworzenia Filii Szkoły Podstawowej kl. I-III w Piaseczni;
  3. zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce;
  4. ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  5. zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2007 rok Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i wnioski.
 9. Spotkanie informacyjne z Panem Zbigniewem Bylińskim - wykonawcą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i planu zagospodarowania Gminy Kadzidło.
 10. Zakończenie obrad sesji.


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2008