Powrót do strony głównej
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka, mająca na celu Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Przedmiotem operacji jest likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie msc. Kadzidło. Realizacja operacji wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zmierza do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.

Wartość Projektu: 1 684 154,77 zł.--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020