Powrót do strony głównej
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Kadzidło

Bardzo proszę o przyjęcie następującej informacji skutków uchylenia uchwały Rady Gminy Kadzidło nr XLI/297/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po zrzuceniu na barki gmin w 2013 roku obowiązku zajmowania się śmieciami komunalnymi wspólnie z radnymi stanęliśmy przed dylematem jaką przyjąć metodę opłaty za śmieci.

Możliwości były następujące:

1. Opłata od powierzchni nieruchomości.

2. Opłata od ilości zużytej wody (w gminie nie wszystkie miejscowości posiadają wodociągi, więc ta metoda nie była możliwa do zastosowania).

3. Opłata od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (niezwykle trudną do zastosowania, ponieważ przyjmuje się do naliczenia opłaty osoby niezameldowane, ale faktycznie mieszkające na danej nieruchomości. Obecnie po wprowadzeniu od 2021 roku tej metody opłaty okazuje się, że przy zameldowanych 11 370 osobach, do systemu odbioru śmieci zgłoszonych zostało przez gospodarstwa domowe 8946 osób. Pierwotnie 70 gospodarstw domowych, a obecnie jeszcze 30 w ogóle nie złożyło deklaracji określających ilość osób zamieszkujących własną nieruchomość. Z uwagi na skomplikowane procedury administracyjne postępowania w stosunku do tych osób trwają do dziś. Zaznaczam, że od tych gospodarstw odbierane są odpady komunalne, bo do tego obligują gminy przepisy prawne).

4. Opłatę od gospodarstwa domowego przy wzięciu pod uwagę ilości osób w gospodarstwie. Ta metoda była metodą stosunkowo łatwą do zastosowania oraz stosunkowo sprawiedliwą. Tę metodę przyjęliśmy. Funkcjonuje nadal w wielu gminach w Polsce, także w gminach naszego powiatu.

Na zastosowaną metodę opłaty wniesiono skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2020 r. uznał, iż uchwała Rady Gminy zawiera wady. Paradoksalnie, w międzyczasie, już po wyroku sądowym, dokonano zmiany przepisów i aktualnie ta metoda, którą mieliśmy ustaloną (opłatę od gospodarstw domowych przy wzięciu pod uwagę ilości osób w gospodarstwie) jest zgodna z prawem, czyli jest prawidłowa i gminy dalej ją stosują.

Niestety w tamtym momencie w 2018 roku, gdy wpłynęła skarga naszych mieszkańców do Sądu było inaczej i spowodowało to skutki, które dla naszej gminy okazały się bardzo niekorzystne i trudne do zrealizowania.

Wykonanie wyroku sądowego polega na dokonaniu ponownych przeliczeń opłat za okres objęty wyrokiem sądowym. Opłata każdego gospodarstwa domowego musi być obliczona według stawek przyjętych uchwałą nr IV/33/2015, z dnia 11.03.2015 r.

Zasadą jest, iż pojawiająca się nadpłata naliczana jest obligatoryjnie na poczet zaległości za śmieci, a jeśli nie ma zaległości na koncie właściciela nieruchomości, na wniosek może być zaliczona na poczet kolejnych opłat albo zostać zwrócona.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i modelem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami cały system gospodarki odpadami ma się bilansować. Przyjęte w uchylonej uchwale stawki opłat pokrywały jedynie należności z tytułu odbioru śmieci. Średnia kwota do zwrotu to około 250 zł - 300 zł na gospodarstwo domowe. W skali budżetu gminy na wypłaty potrzeba zabezpieczenia kwoty około 600 000 zł. Jest to znaczący ubytek w budżecie. Aktualnym pozostaje pytanie z jakich pieniędzy pokryjemy różnice powstałą w wyniku zwrotu pieniędzy. Czekamy na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Najbardziej prawdopodobną wersją będzie zwrot z kolejnych opłat śmieciowych, być może z innych dochodów własnych gminy. Nie wiemy, czy w związku z tym nie dojdzie do wzrostu przyszłych należności, w kolejnych latach.

Nie budzącym wątpliwości pozostaje fakt, iż różnice powstałe na kontach gospodarstw domowych podlegają rozliczeniu.

Obecnie wpływają pojedyncze wnioski od mieszkańców gminy o rozliczenie różnic kwotowych należności, które rozpatrujemy na bieżąco. Czasami zdarzają się odwołania, co przedłuża procedurę. Dla uniknięcia nadmiaru wniosków, które staramy się rozstrzygać w przyjętych terminach administracyjnych, przyjęliśmy metodę przyjmowania wniosków miejscowościami, ułatwi nam to pracę i przyspieszy wypłatę środków. Bardzo prosimy o cierpliwość. Część mieszkańców już dzisiaj deklaruje rezygnację z roszczeń finansowych, prosząc o przeprowadzenie w to miejsce mniejszych zadań inwestycyjnych, tworzenie placyków zabaw, miejsc rekreacyjnych, posadowienie ławek, nowych wiat, czy koszy. Bardzo dziękuję za taką życzliwość.

Warto przypomnieć, że należne pieniądze przysługują wszystkim mieszkańcom, którzy opłacali opłaty za odpady komunalne. Regulacja może być dokonana jedynie na wniosek zainteresowanych. Dlatego raz jeszcze proszę o cierpliwość oraz wyrozumiałość. W najbliższych dniach na stronie www.kadzidlo.pl ukaże się wzorcowy wniosek, który ułatwi Państwu podjęcie skomplikowanej procedury. Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi pracownicy (pokój nr 2, telefon: 29 761-80-16, wew. 86).Z wyrazami szacunku oraz nadzieją

Dariusz Łukaszewski

Wójt Gminy KadzidłoKadzidło, 26.11.2021 r.


---------------------------

 Wniosek o zwrot nadpłaty
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021