Powrót do strony głównej
Regulamin konkursu poetyckiego 2022


   1. Organizatorem konkursu są Wójt Gminy Kadzidło oraz Publiczna Biblioteka w Kadzidle.
2. W konkursie mogą wziąć udział obecni, bądź dawni, mieszkańcy Gminy Kadzidło, którzy prześlą na wskazany adres trzy własne wiersze, które nie były dotąd publikowane.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategoria wiekowe.
4. Tematyka wierszy: dowolna.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójt Gminy Kadzidło oraz Publiczną Bibliotekę w Kadzidle. Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w serii Biblioteczka Kurpiowska.
7. Nagrody, wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
9. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.
10. Autor zobowiązany jest do przesłania trzech wierszy. Każdy w trzech egzemplarzach. Obowiązuje wydruk komputerowy.
11. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, datą urodzenia, adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu.
12. Organizatorzy nie zwracają przesłanych wierszy.
13. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem na adres siedziby organizatora: Publiczna Biblioteka w Kadzidle, ul. Kościuszki 6 B , 07-420 Kadzidło.
14. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego "Opowiedz mi o miłości" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator". Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
15. Wiersze należy przesłać do 15 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
16. Ocena prac przez Jury oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.
17. O uroczystym wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź listownie.

Serdecznie zapraszamy

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022