Powrót do strony głównej
Informacja na temat szacowania szkód
spowodowanych przez suszę


   

Szanowni Rolnicy!

Stosownie do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, uprzejmie informuję, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej "Zgłoś szkodę rolniczą" dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Złożenie wniosku poprzez aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą" jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Ostateczny termin składania wniosków przez aplikację publiczną upływa 15 października 2023 r. Protokół lub kalkulacja strat będą obowiązkowymi załącznikami do wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Ostrołęce, o udzielenie pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

W szczególnych przypadkach, np. w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą", rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Kadzidle, w terminie umożliwiającym ich oszacowania (przed zbiorem uprawy)., w terminie do dnia 15 września 2023 r., jednak nie później niż przed dokonaniem zbioru uprawy. Po dokonaniu zbiorów komisja nie będzie szacowała strat danej uprawy. Szacowanie strat przez komisje gminne nie są obowiązkowe, i w żadnym wypadku nie wystarczają do ubiegania się o odszkodowania.

Wnioski o oszacowanie strat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kadzidle jako załącznik do niniejszej informacji oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4. Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy należy obowiązkowo dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 roku, w celu identyfikacji upraw rolnych, w których wystąpiły szkody. We wniosku składanym w Urzędzie Gminy należy wpisać tylko i wyłącznie działki, na których wystąpiła susza, każdą z działek oddzielnie.

UWAGA!

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do Komisji Gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia.

Złożenie wniosku w aplikacji, z pominięciem Gminy, wystarcza do otrzymanie protokołu oszacowania strat oraz, po ich stwierdzeniu, otrzymania stosownego odszkodowania.

UWAGA!

Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez Komisję Gminną nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku przez aplikację publiczną.

Tylko wniosek złożony poprzez aplikację jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie!


---------------------------

 Wzór wniosku
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023