OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIU DOMU: Wynajmę dom o pow. 43 m2 w Kadzidle, przy ulicy Kościuszki. Telefon kontaktowy: 666.830.233.


W dniu 5 maja 2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
Zarządzenie nr 306/2022 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
>> Więcej
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Więcej
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 29 października 2021 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu. Propozycje i uwagi proszę przesłać na adres e-mail profilaktyka@kadzidlo.pl lub dostarczyć w formie pisemnej pocztą bądź do sekretariatu Urzędu Gminy Kadzidło.
>> OgłoszenieWójt Gminy Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2021.305) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2021 roku.
Zadanie: turystyka i krajoznawstwo
Termin składania ofert wyznacza się od dnia 18 czerwca do dnia 9 lipca 2021 r. do godz. 16.00.
>> Link do ogłoszenia
W dniu 8 marca 2021 roku zostały podane wyniki o wyborze w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2021 (pozycja nr 15: "Ogłoszenie o wyborze")
>> Link do ogłoszenia o wyborze
W dniu 4 lutego 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2021
>> Link do ogłoszenia